ТШО-ның сара жолы

“ТШО-ның сара жолы” – біз кімбіз, қандай іс атқарып жатырмыз, неге сенеміз, болашаққа көзқарасымыз қандай деген бағытта өзімізді бағалау болып табылады. Бұл біздің мақсаттарымызды, құндылықтарымызды, стратегияларымыз бен бастамаларымызды бір арнада тоғыстырады. Біздің құндылықтарымыз үнемі жоғары өндірістік жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін мəдениет ретінде анықталады. «ТШО сара жолының» негізі «Стратегиялық мақсат» пен «Келешекке арналған міндеттен» тұрады.

Стратегиялық мақсат

Біздің стратегиялық мақсатымыз – серіктестеріміз, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы мен өз қызметкерлеріміз үшін құндылықтарды үстеу.Перспективалық мақсат

Біз мұнай жəне газ саласында əлемдегі ең қауіпсіз, тиімді жəне пайдалы кəсіпорын болуға талпынудамыз. Біздің перспективалық мақсатымыздың ажырамас бөлігі:

  • Өз ісіне берілген жəне мол мүмкіндігі бар;
  • Денсаулық сақтау, өндірістің қауіпсіздігі, сенімділігі мен тиімділігі, қоршаған ортаны қорғау салаларындағы қызметін əлемдік деңгейде жүзеге асыратын;
  • Барлық мүдделі тараптардың - инвесторлардың, тапсырыс берушілердің, жергілікті өкімет органдарының, жергілікті халық пен өз қызметкерлеріміздің алдында мақсаттарымызға жеткеніміз үшін ғана емес, біздің оған қалай жеткеніміз үшін де үлкен құрметке ие болатын ұжым калыптастыру.


Құндылықтар

Компаниямыздың қызметінің негізі бізді ерекшелендіретін жəне жұмысымыздың барысында жетекшілікке алатын құндылықтардан тұрады. Біз өз қызметімізді əлеуметтік жауапкершілікті сезіне отырып жəне этикалық қағидаларды ұстана отырып жүзеге асырамыз. Біз заңды сыйлаймыз, адамзаттың жалпы құқықтарын қолдаймыз, қоршаған ортаны қорғаймыз жəне өзіміз жұмыс істеп жатқан жердегі халыққа пайда келтіреміз.


Адалдық

Біз өзімізге жəне басқаларға адалмыз. Біз іскерлік қарым-қатынастың барлық аясында əдептіліктің жоғары нормаларын сақтаймыз. Біз айтқанымызды іске асырамыз. Біз өзімізге жауапкершілік артамыз жəне өз жұмысымызға əрі іс-əрекеттерімізге жауап береміз.


Сенім

Біз бір-бірімізге сенеміз, бірімізді біріміз сыйлаймыз, қолдаймыз жəне əріптестеріміз бен серіктестеріміздің сеніміне ие болуға ұмтыламыз.


Өзгешеліктерге құрметпен қарау

Біз өзіміз еңбек етіп жүрген елдің мəдени ерекшеліктерін құрметтейміз жəне салт-дəстүрлерімен танысамыз. Біз əрбір жеке тұлғаның өзіндік ерекшелігін, көзқарасын, қабілетін бағалаймыз жəне құрметтейміз. Бізде бəріне бірдей ашық жұмыс ахуалы қалыптасқан. Бұл пікірлері, қабілеттері жəне тəжірибелері əр-алуан адамдардың белсенді қатысуына жағдай жасайды.


Тапқырлық

Біз жаңа мүмкіндіктерді жəне ерекше шешімдерді іздейміз. Мəселелерді шешудің тосын да, анағұрлым ұтымды жолдарын табу үшін шығармашылық тəсілдерді пайдаланамыз, мүмкіндікті пайдалану арқылы табамыз. Біздің тəжірибеміз, технологияларымыз жəне қажырлылығымыз қиыншылықтарды жеңіп шығуға жəне нəтижеге жетуге мүмкіндік береді.


Серіктестік

Біз мемлекеттік органдармен, басқа компаниялармен, тапсырыс берушілерімізбен, жұртшылықпен жəне бір-бірімізбен жемісті де өзара тиімді қарым-қатынас пен ынтымақтастық құруға бейімделген сенімді серіктес болуға ұмтыламыз.


Жоғары көрсеткіштер

Біз барлық істерімізде үздік жетістіктерге жетуге жəне өз қызметімізді үнемі жетілдіруге ұмтылудамыз. Өзіміз жəне басқа мүдделі тараптардың күткен жетістіктеріне жетіп қана қоймай, одан да зор биіктіктерге талпынатын боламыз. Біз нəтижелерге жігерлі жəне табанды түрде қол жеткіземіз.


Адамдардың денсаулығын сақтау жəне қоршаған ортаны қорғау

Біздің басты міндетіміз – қызметкерлеріміздің денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне активтеріміз бен қоршаған ортаны қорғау. Біздің мақсатымыз – «Өндірісті оңтайландыруды басқару жүйесін» дəйекті түрде қолдану арқылы өз қызметімізді əлемдік деңгейде жүргізу үшін кең көлемде танымал болу.


Стратегиялық нұсқаулар

Біздің төрт стратегиялық нұсқауларымыз ТШО қызметіне қаржыны анағұрлым тиімді пайдалануға жəне қаржы нəтижелерін жақсартуға бағыт береді. Біздің қызметіміз бен жоспарларымыз төменде берілген стратегиялық нұсқаулардың əрқайсысын табысты шешуге арналған:


Қауіпсіздік техникасы жəне қоршаған ортаны қорғау саласының көшбасшысы болу

Біз қызметкерлеріміздің қауіпсіздігіне, сонымен қатар өзіміз еңбек ететін қоршаған ортаны қорғауға аса зор мəн береміз. Біз жұмыстың жарақатсыз жəне тосын оқиғасыз орындалуын қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар əлемдік деңгейдегі экологиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін «Өндірістің оңтайландырылуын басқару жүйесін» (OEMS) жəне «Өндірістің негізін қалайтын ұстанымдарды» пайдаланамыз.


Стратегиялық және перспективалық мақсаттарымызға қол жеткізу үшін қызметкерлерімізге инвестициялар салу

Стратегиялық және перспективалық мақсаттарымызға қол жеткізу үшін қызметкерлерімізге инвестициялар салу және өндірісті оңтайландыру саласында əлемдік деңгейге жету үшін қажет ұйымдастырушылық мүмкіндіктерімізді кеңейту, шығындарды азайту, сонымен қатар капиталды тиімді басқару жəне табысты даму мақсатында қызметкерлерімізді шыңдау табысқа жетуіміздің ең маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Біз бұған оқытудың ресми бағдарламаларын əзірлеу, тəлімгерлік, қызметкерлерді күрделі тапсырмалар орындау үшін тағайындау, сонымен қатар қызметкерлердің өз қабілеттерін барынша ашуға мүмкіндік беру мақсатында олардың жеке даму жоспарларын əзірлеу арқылы қол жеткізудеміз.


Қазақстан жұртшылығының алдында ең үлкен беделге ие болу

Қазақстан жұртшылығының алдында беделді болу біздің стратегиялық мақсатымызбен, яғни өз қызметімізді серіктестерімізге, Қазақстан Республикасына, Атырау облысына жəне өз қызметкерлерімізге барынша пайдасы тиетіндей етіп жүзеге асырумен үндес. Біз бұған қазақстандық тауарлар мен қызметтерді, ауқымды əлеуметтік, оқыту жəне инфрақұрылымдық («Игілік») бағдарламаларды кеңінен тарту, кадрларды ұлттандыруға бағытталған бағдарламамызды белсенділікпен жүзеге асыру, қоршаған ортаны үздіксіз қорғау жəне Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік құжаттарын қатаң сақтау арқылы қол жеткізудеміз.


Анағұрлым жоғары өндірістік көрсеткіштерге қол жеткізу

Анағұрлым жоғары өндірістік көрсеткіштерге қол жеткізу өндірісті пайдаланудың барлық негізгі салаларының, сондай-ақ өндірістік қорларды игеруден бастап, өнімді сатуға дейінгі күрделі жобаларды жүзеге асыруда сенімділік пен тиімділікті тұрақты түрде көтеруді талап етеді. Біз бұған əлемдік деңгейдегі «Өндірісті оңтайландыру жүйесін» жəне «Капиталды тиімді басқару жүйесінің» (CSOC) процестерін енгізу жолымен, озық технологияларды пайдалану, сонымен қатар анағұрлым жоғары өндірістік көрсеткіштерді қамтамасыз ету үшін шешуші көрсеткіштерді қадағалау арқылы қол жеткізудеміз.